Frågor och svar

 • Vad händer om dolda fel i det befintliga badrummet uppdagas under badrumsrenoveringen?

  Svar: Entreprenören som är kontrakterad för att utföra badrumsrenoveringen, åtar sig att utföra de arbeten som finns nedskrivna i arbetsåtagandet. Den bedömning som entreprenören tillsammans med beställaren, dvs Dig som kund, har gjort angående vad som skall göras, baseras på den information entreprenören haft tillgänglig vid utfärdandet av offert på arbetet. Om inget annat har framkommit förutsätts badrummet byggnadstekniskt vara konstruerat klanderfritt och sakna alla former av skador. Dolda fel i det befintliga badrummet som eventuellt uppdagas när badrummet väl börjat renoveras, såsom fuktskador, sprickbildningar i bärande delar, rörskador, felaktiga och idag ej godkända konstruktioner, bristfälligt underarbete osv kommer att innebära extra kostnader för Dig som kund att åtgärda.

  Vidare gäller att entreprenören står för extrakostnader som tillkommit p g a entreprenörens försumlighet. Har däremot extraarbete uppkommit som resultat av konstruktionsmässiga skäl som ligger utanför entreprenörens kontroll skall dessa ej anses ha orsakats av entreprenören och skall således bekostas av beställaren av badrumsrenoveringen. 

 • Görs det någon städning efter avslutad badrumsrenovering?

  Svar: Bortforsling av byggsopor och avfall samt avetablering av verktyg och maskiner sker när badrumsrenoveringen är avslutad. Kontinuerlig utsortering av verktyg etc som inte behövs under tiden som badrummet renoveras, sker ej. Om kontinuerlig sophämtning önskas debiteras detta som en extra kostnad.

  Finstädning, d v s dammsugning, moppning ingår inte i vårt arbetsåtagande, om ej annat har angetts i avtalet. Vi gör en byggstädning vilket innebär att vi tar med oss och forslar bort allt spillmaterial d v s tomma färgburkar, emballage etc.

  Som beställare bör man vara förberedd på att en badrumsrenovering dammar mycket och trots de åtgärder vi vidtar före badrumsrenoveringen påbörjas, med inplastning av dörröppningar och väggar, så tar sig lite damm alltid igenom. Detta betyder att Du som beställare, bör vara beredd på att behöva städa bostaden när badrumsrenoveringen är slutförd. 

 • När och hur kommer badrumsrenoveringen utföras?

  Svar: Vi åtar oss att utföra badrumsrenoveringen inom en utsatt och i avtalet överenskommen tid. Vi åtar oss däremot inte att vara på arbetsplatsen varje dag under tiden som vi renoverar badrummet. Ibland kan detta bero på torktider, men oftast är det på grund av att det är många olika hantverkare med olika specialiteter som är iblandade i den här typen av renoveringsarbeten. Dessa måste ofta bokas in 3-4 veckor innan den dag de skall vara på plats. Om t ex arbetet med rivning av ett befintligt golv går snabbare än beräknat kan det innebära att vi måste vänta in VVS-montören för att göra rördragningen innan vi kan lägga på det nya golvet. Detta betyder inte att det är något fel i planeringen, utan det är på det här sättet byggarbeten går till.

  Vi förväntar oss full tillgång till arbetsplatsen mellan 07.00-18.00 under byggtiden. Det ingår inte i vårt åtagande att informera kunden exakt mellan vilka tider vi kommer att arbeta under varje dag eller vem av oss som kommer att arbeta. Att renovera ett badrum eller att genomföra en större ombyggnad är inte samma sak som att montera ett skåp från IKEA, utan en liten detalj kan ta längre tid än man tror att ordna under en badrumsrenovering. Kanske får vi vänta på material, kanske tvingas vi hämta ett specialverktyg, kanske är någon hantverkare sjuk och vi tvingas skicka någon annan. Se därför hela byggtiden som en tid då hantverkare kommer att gå in och ut ur Din bostad.

  Vi arbetar dels med egna anställda och dels med underentreprenörer. Vi har anställda VVS-montörer, plattsättare, snickare, elektriker osv, men vi tar även vid behov in underentreprenörer från vårt nätverk av firmor som vi har arbetat med tidigare. Vi är fullt ansvarigt för de arbeten som utförs i Ditt badrum, oavsett om de utförs av våra egna anställda eller av underentreprenörer. 

  Alla våra medarbetare är skickliga yrkesmän med utbildningar, behörigheter och certifikat inom svenska byggtekniker. Vissa av oss är från andra EU-länder och pratar inte svenska, i dessa fall finns alltid en arbetsledare som är svensktalande för att se till att kommunikationen fungerar med Dig som kund.

  Om Du har några frågor på ovanstående, prata med Din kontaktperson, som kan besvara allt Du undrar. 

 • Vilka förberedelser krävs av mig som kund före badrumsrenoveringen påbörjas?

  Svar: För att badrumsrenoveringen skall kunna genomföras på ett smidigt sätt med hög kvalitet på slutresultatet, krävs att Du som kund förbereder Dig och Din bostad inför badrumsrenoveringen. 

  • Intäckning och inplastning

   I arbetet som vi åtar oss avseende badrumsrenoveringen, ingår att lägga ut skyddspapp för att skydda golvbeklädnader mot skador samt inplastning av väggar och dörröppningar till övriga delar av bostaden för att försvåra dammspridning under tiden som badrummet renoveras. Vi försöker i möjligaste mån se till att hålla dörrar och fönster stängda för att undvika dammspridning, men om Du som kund vill minska dammspridningen ytterligare eller har tillhörigheter som är extra känsliga för damm, så bör Du täcka in dessa med t ex plast, innan arbetena i Din bostad påbörjas.

   Flyttning befintliga möbler

   Flyttning eller demontering av befintliga möbler för att vi skall kunna utföra vårt arbete ingår inte i vårt arbetsåtaganden och kommer att debiteras extra till Dig som kund, om vi måste utföra dessa arbetsmoment i samband med badrumsrenoveringen.  Flytta därför undan möbler och dylikt innan projektet börjar, så att vi kommer fram när det är dags för byggstart.

   Nycklar och vattenavstängning

   Det är kundens skyldighet att förse oss med extra nycklar och eventuella larmkoder osv för att vi skall få tillgång till bostaden för att kunna utföra vårt arbete. Om badrumsrenoveringen innebär att vi måste stänga av vattnet i hela eller delar av en större fastighet åligger det kunden att förse oss med nycklar eller information om vem som skall kontaktas om detta. Det kan t ex vara styrelsen i bostadsrättsföreningen, fastighetsbolaget eller fastighetsskötare, som skall informeras innan vattnet i fastigheten får eller kan stängas av. 

   Ritning

   Om arbetet med att renovera badrummet involverar specialsättning av kakel, ombyggnation, flyttning av fast inredning (exempelvis WC-stol eller tvättställ) eller montering av inventarier åligger det kunden att tillhandahålla entreprenören en exakt ritning (ingen ungefärlig skiss) på var dessa skall monteras. Det är viktigt att vi har all information innan arbetet startar eftersom t ex förstärkningar av väggar där inventarier skall hänga, dragning av el och rör måste göras innan plattsättningen kommer igång. Att ändra en detalj när arbetet är långt framskridet kan bli mycket kostsamt för Dig som kund.

   Vi får ofta frågan om hur exakt ritningen egentligen behöver vara. Svaret på den frågan är att det beror helt på hur viktiga detaljer är för Dig. Finns bara en bristfällig skiss kommer vi att göra konstruktioner enligt branschpraxis Om ingen skiss finns över exempelvis en gipsinbyggnad av rör så kommer vi att konstruera denna utefter vad vi ser som enklast och bäst vilket ofta är vad kunden har tänkt sig, men i enstaka fall kan innebära problem. Kunden kanske t ex kommer på att han skulle ha en spegel som upptar hela väggen och vi måste specialbygga gipsinbyggnaden för detta. 

   Det är kundens ansvar att tänka efter före vi börjer renovera badrummet när det gäller dessa saker, för det är endast kunden som vet hur han/hon vill ha sitt badrum när det väl är färdigt. Slutresultatet blir ofta bättre om man har tänkt till före, vilket gör att man även slipper onödiga extrakostnader, eftersom alla kostnader till följd av kundens bristande ritningar, belastas kunden.

   Det bästa för att undvika missförstånd är därför att man som kund har en komplett, tydlig och måttsatt ritning, som man överlämnar till arbetsledaren, när arbetet påbörjas med att renovera badrummet. 

   Checklista och byggstart

   Till avtalet bifogas en checklista för t ex färg på fog, sättning av speciella mönster som Du skall fyll i och ge till arbetsledaren vid byggstart, så att denne vet på ett tidigt stadium hur slutresultatet skall se ut.

   Om inget annat har sagts, så startar arbetet 07.30 på utsatt dag för byggstart.

   För frågor på ovanstående, prata med Din kontaktperson. 

  • Kan jag ha mina husdjur i lägenheten under badrumsrenoveringen?

   Svar: Dina husdjur får absolut befinna sig i lägenheten under badrumsrenoveringen, men Du måste tänka på att det är Ditt ansvar att skydda både hantverkarna som utför arbeten i lägenheten och Dina husdjur från skador eller olyckor, om husdjuren finns i lägenheten när badrummet renoveras. Detta kan Du göra genom att sätta upp en dörr eller motsvarande mot området där arbeten pågår så att husdjuren inte riskerar att skada sig på maskiner eller annat.

   Tänk också på att i rivningsfasen så är det mycket oväsen från maskiner och det dammar mycket, vilket kan vara stressande för vissa husdjur. 

  • Hur mycket dammar det när man renoverat ett badrum?

   Svar: En badrumsrenovering genererar stora mängder byggdamm. Detta sker speciellt i rivningsfasen, men dammande arbeten sker även senare. Golven i bostaden täcks in för att skydda dessa och väggar och dörröppningar till övriga delar av lägenheten täcks in för att försvåra dammspridning under tiden vi renoverar badrummet. Om man som kund vill täcka in även möbler och andra tillhörigheter med skyddsplast för att försvåra dammspridning, så ligger det på kundens ansvar att göra detta.

   Här finns mer information om “Hur en badrumsrenovering går till i praktiken.” 

  • Hur gör jag för att starta igång och använda mitt nya värmegolv T2?

   Svar: Här kan Du se vår instruktionsfilm för värmegolv T2 och få svar på många av Dina frågor kring inställningar och användande. 

  • Hur mycket låter det under en badrumsrenovering?

   Svar: Badrumsrenoveringar kan vara bullersamma, framförallt i rivningsfasen. Det beror lite på vad och hur mycket man skall renovera i badrummet. Det låter t ex alltid mycket när man skall slå sönder ett betonggolv med en slaghammare för att komma åt befintliga rören i golven eller kapa befintliga rör av gjutgjärn.

   Vi använder dock moderna lågvibrerande maskiner och verktyg som är konstruerade för att alstra så lite ljud som möjligt och vidtar i övrigt de till buds stående medel för att minska graden av buller och andra störningar, för att minska obehag för Dig som kund i största möjliga mån.

  • Vad lämnar vi för garantier på utförda arbeten?

   Svar: För badrumsrenoveringar utförda hos privatpersoner gäller en garantitid på 2 år för utfört arbete och 10 år för tätskiktet i enlighet med Konsumenttjänstlagen.

   När det gäller garantitider på övriga arbeten, fråga Din kontaktperson i samband med att Du begär en offert.  

  • Görs det någon besiktning efter avslutad badrumsrenovering?

   Svar: Efter det att samtliga arbeten enligt arbetsåtagandet för badrumsrenoveringen är avslutade sker en besiktning i enlighet med praxis i byggbranschen där basfunktionerna i badrummet kontrolleras enligt ett besiktningsprotokoll. Vid denna besiktning närvarar även kunden och kan ta upp eventuella åsikter om badrumsrenoveringen.

   Om arbetet i funktionell mening är utan anmärkning räknas arbetet som godkänt och blir fakturerat samma dag. Entreprenören har därefter 1 vecka på sig att åtgärda eventuella övriga besiktningsanmärkningar. Besiktningsanmärkningar på ett funktionellt godkänt badrum kan t ex vara behov av ifyllnad av fog på vissa ställen, färgflaga bortstött i tak etc d v s kosmetiska anmärkningar som inte inverkar på möjligheten att använda utrymmet. Kunden har rätt att hålla inne en mindre summa av betalningen för fakturan, för att säkerställa att besiktningsanmärkningar åtgärdas. Summan skall endast motsvara den förmodade kostnaden för entreprenörer att åtgärda anmärkningarna, övrigt belopp på fakturan skall betalas senast på förfallodagen.

   Om badrummet däremot skulle underkännas på någon funktionell del vid besiktningen kommer ingen fakturering att ske förrän anmärkningen är åtgärdad av entreprenören. Ovanstående gäller dock ej i sådana fall där vi ej orsakat underkännandet, t ex om underkännandet beror på sidoentreprenör som anlitats av kunden eller på förseningar i leveranser av varor som kunden ansvarat för med mera.    

  • Hur vet vi att badrumsrenoveringen och övriga arbeten som vi gör faktiskt utförs korrekt?

   Svar: Du som beställer arbeten av oss skall alltid kunna känna Dig trygg i att Du får ett snyggt, fräscht och funktionellt badrum med nya installationer utförda i hållbara kvalitetsprodukter när virenoverat Ditt badrum.

   Alla projekt och arbeten vi genomför, utförs av hantverkare med yrkesstolthet som vill att det som de skapar skall hålla i många år framöver. Utöver kompetenta och motiverade medarbetare, har vi ett internt kontrollsystem för att upptäcka eventuella misstag och rätta till dessa i tid, allt för att undvika problem och förseningar för Dig beställare av badrumsrenoveringar från oss.

   Samtliga dessa kontroller tillsammans gör att vi generellt har lägre antal besiktningsanmärkningar än andra företag i branschen, vilket gynnar Dig som beställare under många år framöver, när Du anlitat oss för att renovera Ditt badrum.

  • Vem vänder jag mig till om jag har synpunkter på utförandet av badrumsrenoveringen?

   Svar: Under tiden som badrumsrenoveringen pågår, skall Du i första hand kontakta vår arbetsledare som är ansvarig för Din badrumsrenovering och i andra hand privatkundsansvarige, om Du har några frågor eller synpunkter på hur badrumsrenoveringen genomförs.

   Efter att samtliga arbeten enligt arbetsåtagandet för badrumsrenoveringen är avslutade sker en besiktning i enlighet med praxis i byggbranschen där basfunktionerna i badrummet kontrolleras enligt ett besiktningsprotokoll. Vid denna besiktning närvarar även Du som kund och får då möjlighet att ta upp eventuella åsikter om badrumsrenoveringen.

  • Vilket kaffe rekommenderar vi? (Ja vi får den här frågan ibland)
   Som knegare dricks det ju traditionellt sätt mycket kaffe, Badrum Göteborg gör inget undantag. Vi älskar all kaffe, vi kan starkt rekommendera Wendelinskaffe. Där kan man nämligen köpa kaffe online

Offert

Privatperson / Företag?

Område:

Tjänst:

Offert

Ring oss